Daftar Nama Siswi Baru (Putri)

Daftar Nama Siswi Baru SDIT Mutiara Islam (Putri)

Kelas Unggulan T.A 2017/2018

1 AU 171801004 SALHAH SHODIQOH AZ-ZAHRO
2 AU 171801025 AYUNING TYAS SHOFIYANTI
3 AU 171801022 NADZIRA SIFATUL HUSNA
4 AU 171801031  SAFINA ATS TSALITSA
5 AU 171801027 KANIA NAUREEN AZKIYA
6 AU 171801015 ZIVANKA INDI ZAINDRA
7 AU 171801018 KHANSA AISHA MAZAYA
8 AU 171801001 DZAKIYYAH KHANSA
9 AU 171801019 WIQOYA NISWA EDDASORY
10 AU 171801023 ALZENA AURA PRAMESWARI
11 AU 171801007 AQILA KHANSA KHAYRUNNISA
12 AU 171801008 FATHIMAH ZAAHIDAH
13 AU 171801011 KHAALISHA NURAINI
14 AU 171801002 SYARIFAH
15 AU 171801005 HAURA MUJAHIDAH TSABITAH
16 AU 171801003 KHAIRUNNISA ADYA RAHMAH

Kelas Reguler T.A 2017/2018

1 RA 171801044 TSURAYYA
2 RA 171801013 AISYAH NUR FATHIYYAH
3 RA 171801015 SALWA AZ ZAHRA
4 RA 171801043 ALICIA WIDYA ZHAFIRA
5 RA 171801010 HANIFAH
6 RA 171801029 NADIA JAZI NIAMILLA
7 RA 171801011 KHADIJAH
8 RA 171801047 KESYA ANINDIYA RAMADANI
9 RA 171801017 DZAKIYYAH AFIFAH
10 RA 171801024 BASYIROH MUMTAZAH
11 RA 171801022 UNAISAH
12 RA 171801055 FAHMIDA HUSNA
13 RA 171801007 FATHIMAH
14 RA 171801045 QORI NUR AINI
15 RA 171801016 ALYA SAFIRA KHAIRUNISA
16 RA 171801037 NINDIARCHY PUTRI ILANI
17 RA 171801049 KHANSA NAIFATUL JANNAH
18 RA 171801018 TSURAYYA
19 RA 171801034 HANAFISA DELIN
20 RA 171801025 NURUL HUDA
21 RA 171801014 NUSAIBAH
22 RA 171801026 GELASIA YASMIN SHOLIHAH
23 RA 171801021 HILYAH RUMAYSHA
24 RA 171801020 NUFAISAH RASEKHIE
25 RA 171801028 NUFAISAH
26 RA 171801004 KAYYISAH
27 RA 171801027 ZAINAB
28 RA 171801012 UNAISA
29 RA 171801006 QANITA MUNA SYAHIDAH
30 RA 171801008 TSABITA MUTMAINNAH
31 RA 171801005 IFFA KARIMA
32 RA 171801009 HASNA
33 RA 171801023 HAFSHAH

Alhamdulillah alladzi bini’matihi tatimmus shoolihaat